LOGOWANIE SYSTEMY ARCHIWALNE
POZNAJ SZCZEGÓŁY →
OFERTA DLA CIEBIE OFERTA DLA TWOJEJ FIRMY

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych

Pieniński Bank Spółdzielczy informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.) zmienił się zakres informacji, które winny zawierać dokonywane przez Państwa transfery środków pieniężnych (przelewy).

W związku z tym zwracamy się z prośbą o umieszczanie na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej następujących informacji:

 • numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
 • pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,
 • pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,
 • pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu.

Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej rozporządzenia wspólnotowego mogą powodować:

 • opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,
 • odrzucenie przelewu,
 • wstrzymanie przelewu.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:

 • danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,
 • danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w swoich systemach lub w systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).

Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają).

Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

W związku ze zmianą ustawy Prawo bankowe, Pieniński Bank Spółdzielczy uprzejmie informuje, że

posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

DODATKOWE INFORMACJĘ

Dla Posiadacza rachunku, który zawał przed dniem 1 lipca 2016r. z Pienińskim Bankiem Spółdzielczym umowę o prowadzenie rachunków bankowych.

 1. Posiadacz rachunku będący osobą fizyczną może w formie pisemnej wydać dyspozycję wkładem na wypadek śmierci. Dyspozycja może być w każdym czasie przez Posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
 2. Dyspozycja może być dokonana tylko na rzecz małżonka, wstępnych (każdy przodek danej osoby: rodzic, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnych (każdy kolejny potomek tej samej osoby: dzieci, wnuki, prawnuki) lub rodzeństwa Posiadacza rachunku:
  1. w określonej kwocie,
  2. w określonych częściach ułamkowych.
 3. Do rachunku wspólnego oraz do rachunku osoby małoletniej Bank nie przyjmie Dyspozycji.
 4. W przypadku śmierci Posiadacza rachunku Bank dokona wypłat, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa, w następującej kolejności z tytułów:
  1. zwrotu na wniosek organu wypłacającego świadczenia z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposażenia w stanie spoczynku kwot równych wpłatom na rachunek Posiadacza rachunku dokonanym przez te organy, które to kwoty nie przysługiwały za okres po śmierci Posiadacza rachunku,
  2. zwrotu kosztu pogrzebu Posiadacza rachunku osobie, która przedłoży rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią w tym celu wydatków - do wysokości nie przekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu, zgodnie ze wyczajami przyjętymi w danym środowisku, a także odpis aktu zgonu Posiadacza rachunku (wypłata z tego tytułu nie zostanie zrealizowana w stosunku do rachunku wspólnego),
  3. dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Posiadacza rachunku,
  4. wykonania postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo wykonania zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.
 5. Należne odsetki uzupełnią wkład przypadający na rzecz osób wskazanych w Dyspozycji, ewentualna nadwyżka przypadnie spadkobiercom.
 6. W chwili realizacji Dyspozycji, bez względu na termin zgłoszenia się osoby, na rzecz której nastąpi wypłata, kwota Dyspozycji wyliczona przez Bank nie może przekroczyć równowartości kwoty przypadającej na ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS, nie więcej jednak niż wysokość środków zgromadzonych na rachunku. Powyższy limit dotyczy rachunków zmarłego Posiadacza we wszystkich bankach łącznie, a nie każdego z nich z osobna oraz łącznie wszystkich wydanych Dyspozycji, bez względu na ich liczbę.
 7. Osoba wskazana w Dyspozycji może zrezygnować z pobrania należnej jej kwoty, a Bank przyjmie taką rezygnację. W tej sytuacji środki pieniężne objęte Dyspozycją wejdą do spadku.
 8. Jeżeli na dzień realizacji Dyspozycji, wysokość środków na rachunku będzie niższa od kwoty Dyspozycji, wówczas poszczególne kwoty Dyspozycji na rzecz kilku osób zostaną proporcjonalnie zmniejszone.
 9. Jeżeli Posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną Dyspozycję, a łączna suma Dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 6, Dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed Dyspozycją wydaną wcześniej.
 10. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypłaty podjęte po śmierci Posiadacza Rachunku przez pełnomocnika, jeżeli udzielone mu pełnomocnictwo nie zostało odwołane do momentu śmierci Posiadacza rachunku, a Bank do chwili wypłaty środków z rachunku nie powziął wiadomości o śmierci Posiadacza rachunku.
 11. Osobie wskazanej w Dyspozycji Bank udzieli informacji wyłącznie o zapisie jej dotyczącym oraz kwocie jaką uzyska w wyniku realizacji Dyspozycji. Bank nie udzieli informacji o pozostałych osobach wskazanych w Dyspozycji.
 12. Spadkobiercom Bank udzieli informacji o środkach znajdujących się na rachunku osoby zmarłej oraz informacji o złożeniu do rachunku Dyspozycji (wraz z podaniem nazwisk i wysokości kwoty tytułem realizacji Dyspozycji), po przedłożeniu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.
 13. W przypadku śmierci Posiadacza rachunku i braku Dyspozycji, wypłata kwoty środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym nastąpi zgodnie z przepisami o postępowaniu spadkowym.

Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa, od 1 lutego 2015 r. limit transakcji internetowych zostanie wyzerowany dla wszystkich wydanych kart kredytowych. W celu odblokowania płatnoœści w Internecie, należy ustalić wysokośœć limitu transakcji internetowych za poœśrednictwem Infolinii Banku lub bezpośœrednio w placówce Pienińskiego Banku Spółdzielczego oraz aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

Jednocześœnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Pienińskim Banku Spółdzielczym aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

 1. wejœść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;
 2. podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Infolinią Banku w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;
 3. wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015r. i za jego poœśrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynnoœści:

 1. aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
 2. zmieniać kod PIN,
 3. zastrzegać kartę.

W dniu 06.11.2014 nastąpi wyłączenie obsługi protokołu SSLv3 na serwerach eBankNet oraz eCorpoNet.– W celu zalogowania do systemu bankowośœci internetowej konieczna jest zmiana przeglądarki powyżej Internet Explorer 8.0.

W trosce o bezpieczeństwo obsługi bankowej naszych klientów, Zarząd Banku podjął decyzję o wyłączeniu obsługi protokołu SSLv3 na serwerach eBankNet oraz eCorpoNet, pozostawiając dostępny tylko protokół TLS 1.0. Po tej czynnoœści, użytkownicy posiadający starsze przeglądarki lub korzystający z Internet Explorer na systemie Windows XP nie będą mogli skorzystać z serwisu bankowoœści internetowej.

W związku z powyższym zaleca się korzystanie z przeglądarek internetowych:

 • GOOGLE CHROME (od wersji 1.0 lub wyższa)
 • MOZILLA FIREFOX (od wersji 1.5 lub wyższa)
 • OPERA (od wersji 7.0 lub wyższa)
 • SAFARI (od wersji 1.0 lub wyższa)
 • INTERNET EXPLORER (od wersji 9.0 lub wyższa)
©2013 Pieniński Bank Spółdzielczy realizacja: marketingstudio.pl