LOGOWANIE SYSTEMY ARCHIWALNE
POZNAJ SZCZEGÓŁY →
OFERTA DLA CIEBIE OFERTA DLA TWOJEJ FIRMY

Punkt Usług Maklerskich w Banku Spółdzielczym w Krościenku n/D jest placówką Domu Maklerski Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Należy do Grupy Kapitałowej Banku BPS S.A., a jego głównymi akcjonariuszami jest Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Banki Spółdzielcze.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. jest:

  • członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
  • uczestnikiem Systemu Rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
  • pierwszym domem maklerskim w Polsce, który od chwili rozpoczęcia działalności stosuje Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego,

Punkt Usług Maklerskich za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. świadczy usługi w zakresie wykonywania zleceń na regulowanym rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynku New Connect.

Gwarancja bezpieczeństwa oraz profesjonalnej obsługi
Pracownicy Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. stanowią zespół wysokiej klasy specjalistów, analityków, licencjonowanych maklerów papierów wartościowych posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z rynkiem kapitałowym.
Celem Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest ciągły rozwój poprzez dostarczanie Klientom najwyższej jakości rozwiązań zarówno produktowych, jak i systemowych.
System informatyczny Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. gwarantuje łatwe, bardzo szybkie i bezpieczne przeprowadzanie transakcji oraz rozliczeń finansowych.

Nagrody i wyróżnienia
Dom Maklerski Banku BPS, zajął  pierwsze miejsce w Rankingu Najlepsza Instytucja Finansowa "Rzeczpospolitej" w 2010 roku.  
Dom Maklerski Banku BPS S.A. oferuje swoim klientom kompleksowe usługi  w zakresie przygotowania oraz realizacji transakcji na rynku kapitałowym z wykorzystaniem

  • instrumentów udziałowych (akcje),
  • dłużnych (obligacje korporacyjne oraz komunalne),
  • hybrydowych (obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa).

Koncentrujemy się na efektywnym pozyskiwaniu kapitału dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Pozyskanie kapitału przebiega w dwóch etapach:

  • etap pierwszy to doradztwo, celem którego jest wybór właściwej drogi akwizycji kapitału,
  • etap drugi to wdrożenie procesu pozyskania kapitału poprzez emisje papierów wartościowych.

Nad powodzeniem oraz profesjonalną obsługą transakcji pozyskania kapitału - na wszystkich etapach projektu - czuwa zespół specjalistów, którzy zdobywali doświadczenie pracując w największych biurach maklerskich w Polsce, uczestnicząc w procesach przygotowania emisji wielu spółek giełdowych i obsługując transakcje giełdowe największych podmiotów i inwestorów.

Atutami oferty Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. są:

  • współpraca z największymi krajowymi inwestorami instytucjonalnymi,
  • zespół sprzedaży współpracujący praktycznie ze wszystkimi liczącymi się krajowymi inwestorami finansowymi, mający doświadczenie w plasowaniu pakietów papierów wartościowych zarówno na rynku publicznym jak i niepublicznym.

Za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. można dokonywać transakcji na regulowanym rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz alternatywnym systemie obrotu - rynek NewConnect.
Dom Maklerski pośredniczy w zawieraniu transakcji zarówno na rynku kasowym (akcje, obligacje), jak i terminowym (instrumenty pochodne - kontrakty terminowe, opcje).
Dom Maklerski  umożliwia nabywanie jednostek uczestnictwa Otwartych Funduszy Inwestycyjnych.
Aktywni inwestorzy mogą  skorzystać z odroczonego terminu płatności i kredytu na zakup papierów wartościowych. W przypadku ofert publicznych  na rynku pierwotnym Klienci będą mogli również skorzystać z kredytowania zakupu emitowanych papierów wartościowych na konkurencyjnych warunkach.

Dom Maklerski umożliwia realizację zleceń typu DDM (Do Dyspozycji Maklera) oraz zleceń pakietowych. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych wspiera zespól licencjonowanych maklerów, oraz profesjonalne materiały przygotowane przez zespół analityków (np. Puls Parkietu).

©2013 Pieniński Bank Spółdzielczy realizacja: marketingstudio.pl