LOGOWANIE SYSTEMY ARCHIWALNE
POZNAJ SZCZEGÓŁY →
OFERTA DLA CIEBIE OFERTA DLA TWOJEJ FIRMY

Historia SKO

Pierwsze szkolne kasy oszczędności powstawały w XIX wieku w Belgii, Francji, Niemczech i Austrii. Pierwsze próby tworzenia szkolnych kas w Polsce podejmowane były dopiero w początkach XX wieku. Ziemie polskie znajdowały się wówczas pod zaborami i dlatego tworzone kasy miały charakter lokalny. Dopiero w 1925r ówczesny Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Pan Stanisław Grabski wydał okólnik nakładający wpajanie młodzieży szkolnej umiejętności i zasady oszczędzania pieniędzy. Służyć temu miały Szkolne Kasy Oszczędności. Pierwsze z nich rozpoczęły działalność 80 lat temu w 1927 roku. Szkolne Kasy Oszczędności największą popularność zyskały po II wojnie światowej. W ciągu kilkunastu lat po wojnie założono je w ponad 20 tysiącach szkół w całej Polsce. W latach 80. XX wieku SKO były obowiązkowo prowadzone we wszystkich szkołach podstawowych, a patronat nad programem sprawowało m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

Cele SKO

Podstawowym celem SKO działających pod patronatem Pienińskiego Banku Spółdzielczego jest kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania, wypracowywania wśród nich racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, a także propagowanie wiedzy na temat bankowości. Działania SKO zmierzają ponadto do popularyzacji wiedzy o działalności Pienińskiego Banku Spółdzielczego.

Organizacja działalności SKO

 1. Działalność SKO jest prowadzona przez opiekuna SKO, którym jest nauczyciel zatrudniony w danej szkole, zwany dalej opiekunem SKO.
 2. Bank podpisuje ze Szkołą umowę patronacką i umowę na prowadzenie rachunku oszczędnościowego dla Szkolnej Kasy Oszczędności.
 3. Do zadań opiekuna należą:
  • przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat oszczędności uczniów i potwierdzanie tych operacji w książeczkach SKO,
  • administrowanie wkładami zgromadzonymi na rachunku oszczędnościowym dla SKO,
  • prowadzenie rachunkowości SKO,
  • przechowywanie w sposób zabezpieczony gotówki niezbędnej do dokonywania bieżących wypłat oraz odprowadzanie pozostałych środków na bankowy rachunek oszczędnościowy dla SKO,
  • uzgadnianie z uczniami, dnia i godzin przyjmowania, wpłat i dokonywania wypłat z książeczek SKO,
  • prowadzenie księgi kasowej SKO,
  • sprawowanie kontroli nad zapisami w książeczkach SKO uczniów oraz zapisów na ich indywidualnych kartach ewidencji wpłat i wypłat na rachunki oszczędnościowe.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO SKO?

W celu założenia Szkolnej Kasy Oszczędności należy:

 1. Skontaktować się z najbliższą placówką Pienińskiego Banku Spółdzielczego.
 2. Wyznaczyć Opiekuna SKO spośród zatrudnionych nauczycieli.
 3. Podpisać z Pienińskim Bankiem Spółdzielczym umowę na prowadzenie rachunku SKO.

Pieniński Bank Spółdzielczy zapewnia Szkole:

 1. Bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku oszczędnościowego SKO,
 2. Zaopatrzenie w książeczki oszczędnościowe, karty ewidencji oraz książki kasowe,
 3. Pomoc w organizowaniu konkursów, turniejów, quizów itp.,
 4. Dostęp do krajowego programu: TalentowiSKO dającemu możliwość skorzystania z platformy Edukacyjnej dla uczniów i nauczycieli oraz wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie wiedzy,
 5. Upominki dla najaktywniejszych Członków SKO,
 6. Upominki dla Opiekuna za pracę na rzecz funkcjonowania SKO,
 7. Dostęp do wielu usług bankowych specjalnie dedykowanych dla Szkół, Rad Rodziców oraz nauczycieli.
©2013 Pieniński Bank Spółdzielczy realizacja: marketingstudio.pl