LOGOWANIE SYSTEMY ARCHIWALNE
POZNAJ SZCZEGÓŁY →
OFERTA DLA CIEBIE OFERTA DLA TWOJEJ FIRMY

Złóż wniosek w Programie Rodzina 500+
w bankowości internetowej Pienińskiego Banku Spółdzielczego!

O Programie

Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia). Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Rola Banku

Pieniński Bank Spółdzielczy umożliwi Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online poprzes system bankowości internetowej. W odpowiedniej sekcji dedykowanej specjalnie dla powyższego Programu. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie będzie możliwe. Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.

Proces otrzymania świadczenia

 • Pieniński Bank Spółdzielczy:
  Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie bankowości internetowej.
 • Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego:
  Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemu Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.
 • Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
  Po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, otrzymujesz co miesiąc wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+. Informacje o programie Rodzina 500+ są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.rodzina500plus.gov.pl/
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej.
 • Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu bankowości internetowej.
 • Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.rodzina500plus.gov.pl/
 • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).
 • Jeżeli składasz wniosek na drugie lub kolejne dziecko, czyli wniosek w wersji uproszczonej - pamiętaj o konieczności podania danych pierwszego dziecka oraz dodatkowych członków rodziny, np. małżonka w sekcji III "Dane członków rodziny".
 • Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2, 3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń pozostałych członków rodziny.
 • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.rodzina500plus.gov.pl/ lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.
 • Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:
  • "Przetwarzany" - trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
  • "Dostarczony" - wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
  • "Błąd dostarczenia" - wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.
 • Informacje dotyczące załączników:
  • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB.
  • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
  • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.
 1. Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie bankowości internetowej

  1. Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny oraz pozostałych wymaganych oświadczeń. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2, 3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń o dochodach pozostałych członków rodziny.
  2. Zaloguj się do systemu bankowości internetowej Pienińskiego Banku Spółdzielczego i przejdź do Wniosku Rodzina 500+.
   Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych z systemu, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki. Zmień dane w razie potrzeby.
  3. Wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu.
  4. Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego Emp@tia.

  Pamiętaj:

  Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w systemie, złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w systemie bankowości internetowej w późniejszym terminie. Brak gminy na liście w systemie bankowości internetowej oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.
  Czas trwania sesji online w systemie bankowości internetowej Pienińskiego Banku Spółdzielczego ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 5 minut, nastąpi wylogowanie z systemu, a zmiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.

  Poprawnie wypełniony wniosek online w systemie bankowości internetowej będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.

  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres e-mail podany we wniosku - zwróć uwagę na jego poprawność.

  W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarta są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.

  Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia, Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez system bankowości internetowej do Organu prowadzącego w gminie. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.

 2. Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia, Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku

  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie. Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo500plus@mrpips.gov.pl. Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w systemie bankowości internetowej. Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w systemie bankowości internetowej, wniosek ma status "Dostarczony", ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

 3. Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+.

  • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
  • Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

Reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

 • w Banku - jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej, etapu rejestracji wniosku w systemie bankowości internetowej oraz jego wysłania;
 • do Organu prowadzącego w gminie - jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych przy składaniu wniosku do programu Rodzina 500+

Pieniński Bank Spółdzielczy na mocy porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej daje swoim Klientom możliwość skorzystania z programu Rodzina 500+. Rola Pienińskiego Banku Spółdzielczego polega na umożliwieniu złożenia wniosku za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Pienińskiego Banku Spółdzielczego - eBankNet oraz dostarczeniu go do systemu Emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo. Proces ten zostanie przeprowadzony przez Pieniński Bank Spółdzielczy z zachowaniem najwyższych wymogów bezpieczeństwa, a Pieniński Bank Spółdzielczy nie będzie wykorzystywał danych podanych przez Klientów w formularzach zgłoszeniowych.

Składając wniosek za pośrednictwem bankowości internetowej Pienińskiego Banku Spółdzielczego, prosimy pamiętać, że:

 • za skorzystanie z usługi realizacji wniosku Rodzina 500+ Pieniński Bank Spółdzielczy nie pobiera żadnej opłaty, a dostęp do wniosku mają jedynie Klienci zalogowani do serwisu bankowości internetowej Pienińskiego Banku Spółdzielczego
 • aby skorzystać z tej usługi nie trzeba instalować na komputerze żadnego dodatkowego oprogramowania
 • Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, jako potwierdzenie wysłania wniosku 500+. Wiadomość będzie pochodziła z systemu emp@tia (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), z adresu: upo500plus@mrpips.gov.pl

Pragniemy poinformować, iż Pieniński Bank Spółdzielczy w związku z realizacją procesu składania wniosku do programu Rodzina 500+ nie będzie wymagał od Państwa podawania jakichkolwiek danych za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości tekstowych SMS. Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zasady ograniczonego zaufania w stosunku do wiadomości przesyłanych do Państwa tymi kanałami, zawierającymi prośbę o podanie poufnych danych lub próbującymi kierować nas na fałszywe strony Banku za pomocą załączonych linków

Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Cyfryzacji - na co warto zwrócić szczególną uwagę, by przy okazji składania wniosków o wypłatę świadczenia 500+ drogą on-line nie stać się ofiarą cyberprzestępców: https://mc.gov.pl/na-co-warto-zwrocic-szczegolna-uwage-by-przy-okazji-skladania-wnioskow-o-wyplate-swiadczenia-500

Korzyści:

 • nie ponosisz żadnych kosztów - wystarczy tylko posiadać rachunek ROR z dostępem do bankowości internetowej - otwarcie i prowadzenie ROR 0 zł**,
 • oszczędzasz czas - składasz wniosek szybko i wygodnie, bez wychodzenia z domu,
 • możesz liczyć na fachową pomoc pracowników naszego Banku w złożeniu wniosku,
 • brak opłat za otwarcie i prowadzenie Rachunku Dziecięca Skarbonka,
 • wysokie oprocentowanie na Rachunku Dziecięca Skarbonka wynoszące aż 5%*,
 • bezpieczny i kontrolowany przez rodziców serwis transakcyjny,
 • środki do 100.000 EUR gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
 • 11 usług w rachunku ROR za 0 zł**, w tym m.in:
  • wydanie i wznowienie karty Visa, MasterCard paypass,
  • przelewy wykonywane przez internet,
  • dostęp do bankowości mobilnej,
  • wypłaty z ponad 4000 bankomatów zlokalizowanych na terenie całej Polski.

* w skali roku, dla kwoty do 2500,00 zł,

** w przypadku, gdy miesięczne wpływy na rachunek przekraczają 2000,00 zł, w przeciwnym wypadku pobieramy opłatę 2 zł miesięcznie.

©2013 Pieniński Bank Spółdzielczy realizacja: marketingstudio.pl