LOGOWANIE SYSTEMY ARCHIWALNE
POZNAJ SZCZEGÓŁY →
OFERTA DLA CIEBIE OFERTA DLA TWOJEJ FIRMY

08.01.2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Umowy Partnerstwa, będącej najważniejszym dokumentem okreœlającym strategię wykorzystania nowej puli Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Podczas tego samego posiedzenia rząd zatwierdził projekty 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej, a także 16 programów regionalnych. Samorządy województw zarządzać będą większą niż obecnie pulą europejskich pieniędzy – w latach 2007-2013 miały do dyspozycji ok. 25 proc. wszystkich œśrodków dla Polski, w nowej perspektywie będzie to niemal 40 proc. RPO finansowane będą z dwóch Ÿźródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Infrastruktura i Œśrodowisko 2014-2020 - alokacja 114,94 mld zł (27,5 mld euro)
To największy program. Jego fundusze przeznaczymy m.in. na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę œśrodowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport, bezpieczeństwo energetyczne, ochronę zdrowia i kulturę. Większy nacisk niż obecnie, zostanie położony na wsparcie gospodarki sprzyjającej śœrodowisku i jednoczeœnie bardziej konkurencyjnej ekonomicznie. Na znaczeniu zyskają także przedsięwzięcia dotyczące bezpieczeństwa energetycznego i ochrony zdrowia. Jego beneficjentami będą zarówno podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, jak i prywatne, głównie duże przedsiębiorstwa.

Program Inteligentny Rozwój - alokacja 35,98 mld zł (8,6 mld euro)
Głównym celem programu jest zwiększenie poziomu innowacyjnoœści i konkurencyjnośœci polskiej gospodarki m.in. poprzez aktywizację współpracy firm i sektora nauki, wsparcie i rozwój innowacyjnośœci przedsiębiorców. Program pomoże skutecznie przekształcić pomysły polskich naukowców w innowacyjne produkty, usługi i technologie, czyli przejœść „od pomysłu do przemysłu”. Z jego funduszy skorzystają także przedsiębiorcy chcący rozwijać swoją działalnośœci poza granicami Polski, a także instytucje otoczenia biznesu. Częœść śœrodków zostanie również przeznaczona na podniesienie pozycji polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

Program Wiedza Edukacja Rozwój - alokacja 18,46 mld zł (4,4 mld euro)
PO WER powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, adaptacyjnośœci, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Wspierane będą też innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w wymienionych dziedzinach. W programie będą także dostępne œśrodki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Wsparcie PO WER uzupełni działania na poziomie regionalnym w ramach RPO, z których bezpoœśrednią pomoc uzyskają osoby pozostające bez pracy, wykluczone bądŸź zagrożone wykluczeniem społecznym, czy też chcące podnieśœć swoje kwalifikacje.

Program Polska Cyfrowa - alokacja 9,42 mld zł (2,2 mld euro)
ŒŚrodki nowego programu, nie mającego swojego odpowiednika w obecnej perspektywie, popłyną na wsparcie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w szczególnoœści tworzenie sieci szerokopasmowych oraz rozwój e-usług publicznych. Planowane są również działania dotyczące nabywania i rozwoju kompetencji cyfrowych. Program zakłada, że do 2020 r. każdy mieszkaniec Polski będzie mógł mieć dostęp do Internetu o przepustowośœci co najmniej 30 Mb/s. Beneficjentami programu będą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe.

Program Polska Wschodnia - alokacja 8,84 mld zł (2,1 mld euro)
To dodatkowe Ÿźródło funduszy dla województw Polski Wschodniej. Unijne pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie wzrostu konkurencyjnośœci i innowacyjnośœci, większą aktywnośœć przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu w obszarze B+R oraz ich promocję na rynkach międzynarodowych. Ponadto, realizowane będą projekty związane z rozwojem komunikacji miejskiej oraz poprawą dostępnoœści wewnętrznej w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej i obszarach je otaczających.

Program Pomoc Techniczna - alokacja 2,92 mld zł (700,1 mln euro)
Ma zapewnić efektywne funkcjonowanie systemu wdrażania œśrodków unijnych w Polsce. Jego fundusze będą wspierać instytucje w wykonywaniu obowiązków nałożonych przez nowe przepisy unijne w obszarze m.in. ZIT czy szerszego wykorzystania instrumentów zwrotnych. Prowadzone będą też działania edukacyjne, szkoleniowe oraz promocyjne.

Regionalne Programy Operacyjne - alokacja 130,53 mld zł (31,2 mld euro) Ich celem będzie zwiększanie konkurencyjnoœści regionów oraz poprawa jakoœści życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych. Nacisk położony będzie przede wszystkim na wspieranie przedsiębiorczoœści, edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, technologii informacyjno-komunikacyjnych, infrastruktury ochrony śœrodowiska, energetyki oraz transportu.

województwoalokacja
dolnośląskie2 250,4
kujawsko - pomorskie1 901,7
lubelskie2 228,8
lubuskie906,1
łódzkie2 253,9
małopolskie2 875,5
mazowieckie2 087,9
opolskie944,1
podkarpackie2 112,2
podlaskie1 212,4
pomorskie1 863,0
śląskie3 473,6
świętokrzyskie1 363,2
warmińsko - mazurskie1 726,6
wielkopolskie2 447,9
zachodniopomorskie1 599,7
Razem31 246,9
©2013 Pieniński Bank Spółdzielczy realizacja: marketingstudio.pl