LOGOWANIE SYSTEMY ARCHIWALNE
POZNAJ SZCZEGÓŁY →
OFERTA DLA CIEBIE OFERTA DLA TWOJEJ FIRMY

Gwarancja wypłaty depozytów przez BFG

Uprzejmie informujemy, że depozyty gromadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym, objęte są polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), instytucję chroniącą środki pieniężne zgromadzone w bankach, powołaną ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 ze zm.).

Gwarancjami BFG w 100 proc. objęte są depozyty zgromadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym przez jedną osobę, do wysokości równoważności w złotych 100 tys. euro. Środki pieniężne zgromadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz terminową lokatę oszczędnościową) są traktowane jako jeden depozyt.

Gwarancją BFG objęte są zarówno depozyty złotowe jak i walutowe. W przypadku rachunków wspólnych (np. rachunków współmałżonków) system gwarancyjny BFG w wysokości równowartości w złotych 100 tys. EUR obejmuje środki pieniężne każdego współposiadacza rachunku.

Gwarancjom BFG podlegają depozyty:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych.

Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, gwarantowane są także ich należności wynikające z innych bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez Pieniński Bank Spółdzielczy (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) oraz należności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci oraz z tytułu kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu posiadacza rachunku, o ile należności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności Pienińskiego Banku Spółdzielczego. Gwarancjami objęte są również należne deponentowi odsetki, które zostaną naliczone do dnia wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości Pienińskiego Banku Spółdzielczego.

Gwarancjami BFG nie są natomiast objęte środki zdeponowane przez następujące jednostki:

 • Skarb Państwa i jego jednostki organizacyjne (np. centralna i terenowa administracja rządowa, policja, wojsko, państwowa straż pożarna),
 • Banki,
 • podmioty działające na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (np. biura maklerskie, Giełda Papierów Wartościowych SA. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA),
 • podmioty działające na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej (zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny),
 • podmioty działające na podstawie ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji (narodowe fundusze inwestycyjne),
 • podmioty działające na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych (fundusze i towarzystwa inwestycyjne),
 • podmioty działające na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (fundusze i towarzystwa emerytalne),
 • jednostki organizacyjne, które zgodnie z ustawą o rachunkowości nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat (tj. spełniających dwa z trzech następujących warunków: ponad 50 osób zatrudnionych, średnioroczne aktywa powyżej 2 min EUR, przychód netto powyżej 4 min EUR),
 • akcjonariusze banku posiadający w dniu zawieszenia działalności banku pakiet co najmniej 5% akcji, a także podmioty w stosunku do nich zależne lub dominujące,
 • kierownictwo banku, jako osoby mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową banku tj. członków zarządu i rady nadzorczej banku, dyrektorów oddziałów i kierowników filii, naczelników działów i zastępców naczelników działów.

Zasady gwarantowania depozytów przez BFG wzorowane są na rozwiązaniach przyjętych w Unii Europejskiej. Szczegółowa lista banków objętych polskim systemem gwarantowania znajduje się na stronach internetowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego www.bfg.pl.

W Polsce działają również inne instytucje, których celem jest ochrona nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego, czyli klientów instytucji finansowych. Należy do niej np. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), który jest instytucją zabezpieczającą interesy osób ubezpieczonych.
Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów bankowych można znaleźć na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego www.ufg.pl

Informacje udzielane są również pod numerami telefonów: 0-800-56-93-41 (połączenie bezpłatne), 0-22 583-09-42, 0-22 583-09-43, 0-22 583-09-45

Adres siedziby Bankowego Funduszu Gwarancyjnego:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa


OSOBIŚCIE
W PLACÓWCE

Zapraszamy do naszych nowych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

Szukaj placówkiKONTAKT
TELEFONICZNY

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerem:

18 26 230 17
(opłata według cennika operatora)

Kontakt możliwy jest również pod faxem
18 26 233 47
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 do 16.00


KONTAKT
PRZEZ WWW

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktu.


W przypadku kradzieży lub zagubienia karty dokonasz natychmiastowego jej zastrzeżenia w każdym oddziale
Banku lub telefonicznie pod numerem (86) 215 50 50

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
* Placówka    
* Temat    
* Imię i nazwisko  
* Wymagany co najmniej jeden numer telefonu    
Telefon komórkowy  
Telefon stacjonarny  
* Adres e-mail  
* Preferowana forma kontaktu  
  od poniedziałku do piątku
Zamów informacje / zgłoś uwagi lub sugestie  
Zamawiając kontakt z Doradcą poprzez wypełnienie Formularza Kontaktu, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych.

 
©2013 Pieniński Bank Spółdzielczy realizacja: marketingstudio.pl